Rodzaje kursów ADR

By móc prowadzić działalność zarobkową polegającą na przewozie materiałów niebezpiecznych, trzeba posiadać stosowne uprawnienia. Te zaś można zdobyć wyłącznie podczas kursów ADR. Jakie rodzaje szkoleń mamy do wyboru i jakie korzyści możemy odnieść z ich ukończenia?

Czym jest kurs ADR?

Europejska konwencja ADR to dokument zawierający zbiór przepisów prawnych związanych z drogowym przewozem towarów i ładunków niebezpiecznych. Umowa ta została opracowana na podstawie zaleceń Komisji Narodów Zjednoczonych ONZ i dotyczy zagrożeń wiążących się z taką działalnością oraz minimalizowania ryzyka ich wystąpienia. Za niebezpieczne materiały można uznać substancje zapalne, wybuchowe, trujące, zakaźne, promieniotwórcze oraz żrące.

rodzaje kursów adr

Kurs ADR daje szansę na pracę w tym sektorze, który jest niezwykle wąską specjalizacją transportu, dzięki czemu gwarantuje stosunkowo niewielką konkurencję oraz wysokie zarobki. Aby odbyć kurs, należy spełnić dwa podstawowe warunki: odpowiadać wymaganiom stawianym przez Ustawę o transporcie drogowym i Ustawę o ruchu drogowym oraz mieć ukończone 21 lat.

Rodzaje kursów ADR

Pierwszym rodzajem kursów ADR jest kurs podstawowy w zakresie drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas. Jest to obowiązkowe szkolenie, bez którego nie można odbyć żadnego z pozostałych. Kolejnym jest kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, podczas którego kierowcy nabywają m.in. umiejętność prowadzenia cysterny i prawidłowej reakcji podczas zagrożenia wybuchem. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy I związany jest z przewożeniem materiałów wybuchowych, zaś kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy VII przygotowuje do transportowania materiałów promieniotwórczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.